close
تبلیغات در اینترنت
بررسی رابطه بین ادراک مدیران از جو سازمانی با فنون رهبری آنان
loading...
سرویس سایت سایت رزبلاگ بزرگترین سرویس ارائه خدمات سایت نویسی حرفه ای در ایران

دانلود پروژه و مقاله

بررسی رابطه بین ادراک مدیران از جو سازمانی با فنون رهبری آنان , ادراک , مدیران , جو سازمانی , فنون رهبری , مقاله , پژوهش , تحقیق , پروژه , دانلود مقاله , دانلو

بررسی رابطه بین ادراک مدیران از جو سازمانی با فنون رهبری آنان

بررسی رابطه بین ادراک مدیران از جو سازمانی با فنون رهبری آنان

بررسی رابطه بین ادراک مدیران از جو سازمانی با فنون رهبری آناندسته: مدیریت
بازدید: 6 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 987 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 121

هدف کلی پژوهش، بررسی رابطه بین ادراک مدیران از جو سازمانی با فنون رهبری(نفوذ) آنان بود

قیمت فایل فقط 16,900 تومان

خرید

بررسی رابطه بین ادراک مدیران از جو سازمانی با فنون رهبری آنان

 

هدف کلی پژوهش، بررسی رابطه بین ادراک مدیران از جو سازمانی با فنون رهبری(نفوذ) آنان بود. جامعۀ آماری پژوهش شامل 119 نفر از مدیران مالیاتی و غیر مالیاتی شاغل در ادارۀ کل امور مالیاتی استان فارس در سال 1389بود که تعداد92 نفر از آنها به روش تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامة تعیین جو سازمانی هالپین و کرافت (1963) و پرسشنامة نیمرخ سنجش نفوذ سازمانی کپنیس و اسمیت (1982) بود. برای سنجش روایی، روش تحلیل گویه و برای سنجش پایایی نیز آلفای کرونباخ مورد استفاده قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل واریانس اندازه گیری های مکرر و رگرسیون چند گانه استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که جو غالب بر فضای روابط کارکنان از دیدگاه مدیران جو ملاحظه گری و وجه غالب فنون نفوذ مدیران، فن نفوذ استدلال می باشد. یافته ها همچنین نشان داد که بین ادراک مدیران از رابطه بین جو سازمانی و فنون نفوذ مورد استفاده آنان بر حسب مدرک تحصیلی و سابقه خدمت، تفاوت معناداری وجود دارد.

کلمات کلیدی: ادراک، جو سازمانی، فنون رهبری، مدیران

 

فهرست مطالب

  فصل اول : مقدمه

1 - 2- بیان مسأله.............................................................................................................................. 3 

1 -3 - ضرورت و اهمیت پژوهش.................................................................................................. 6 

1 - 4- اهداف پژوهش....................................................................................................................... 9

1 - 5- پرسش ها ی پژوهش.......................................................................................................... 9

1 - 6 - تعاریف مفهومی .................................................................................................................. 10

1- 6- 1 -  نفوذ سازمانی.................................................................................................................. 10

1- 6- 2 – رهبری ............................................................................................................................ 10

1- 6 - 3- فنون نفوذ سازمانی......................................................................................................... 11

1 - 6 - 4 - جو سازمانی  ............................................................................................................... 12

1- 7- تعاریف عملیاتی...................................................................................................................... 14 

1- 7- 1- مدیران اداره کل امور مالیاتی  .................................................................................... 14

1- 7 - 2- فنون نفوذ سازمانی........................................................................................................ 14   

1- 7- 3- جو سازمانی....................................................................................................................... 14

فصل دوم : پیشینه پژوهش

2 - 1- مبانی نظری پژوهش............................................................................................................ 16

2-1-1- مقدمه..................................................................................................................................... 16

2-1-1-1- تاریخچه شکل گیری نظام مالیه در ایران............................................................... 17

2-1-2- جو سازمانی.......................................................................................................................... 17

2-1-2-1- تاریخچه پیدایش جو سازمانی.................................................................................... 17

2-1-2-2- تعریف جو سازمانی....................................................................................................... 18

2-1-2- 3- رویکردهای جو سازمانی............................................................................................. 22

2-1-2- 4 - ابعاد جو سازمانی........................................................................................................ 23

 2-1-2- 5 - انواع جو سازمانی          24

2-1-2- 6 - نتیجه گیری................................................................................................................. 26

2-1-3- نفوذ سازمانی........................................................................................................................ 26

2-1-3-1- تعریف نفوذ سازمانی..................................................................................................... 26

2-1- 3 - 2 - تعریف فنون نفوذ سازمانی.................................................................................... 28

2-1- 3 - 3 - انواع فنون نفوذ سازمانی ...................................................................................... 29

2-1- 3- 4- طبقه بندی فنون  نفوذ سازمانی............................................................................ 30

2-1- 3- 5 – رهبری  و ارتباط آن  با  نفوذ سازمانی ............................................................ 31

2-1- 3- 6 - قدرت و ارتباط آن با نفوذ سازمانی...................................................................... 32

2-1- 3- 6- 1- تعریف قدرت......................................................................................................... 32

2-1- 3- 6- 2- انواع قدرت............................................................................................................ 34

2-1- 3- 6 - 3-رابطه قدرت و نفوذ سازمانی............................................................................. 36

2-1- 3- 6 - 4 - مقایسه قدرت و نفوذ سازمانی....................................................................... 38

2-1-3-6-5- نتیجه گیری ............................................................................................................. 38

2-2- پیشینة پژوهشی....................................................................................................................... 39

2-2-1- پژوهشهای خارجی............................................................................................................. 39

2-2-1- 1- جو سازمانی................................................................................................................... 39

2-2-1-2-فنون نفوذ سازمانی.......................................................................................................... 40

2-2-1-3- همبستگی جو سازمانی با فنون نفوذ....................................................................... 43

2-2-2- پژوهشهای داخلی............................................................................................................... 44

2-2-2-1- جو سازمانی..................................................................................................................... 44

2-2-2-2-فنون نفوذ سازمانی.......................................................................................................... 45

2-2-3- نتیجه گیری......................................................................................................................... 45

2-2-4- مدل مفهومی پژوهش........................................................................................................ 46

2 -2- پیشینه پژوهشی..................................................................................................................... 46

فصل سوم : روش شناسی پژوهش

3 - 1 – روش شناسی پژوهش....................................................................................................... 48   

3 - 2- جامعۀ آماری، حجم نمونه و روش نمونه گیری........................................................... 48 

3 - 3 - ابزار پژوهش.......................................................................................................................... 50

3 -3 - 1 -  پرسشنامة تعیین جو سازمانی................................................................................ 50

3- 3 - 2 - پرسشنامة نیمرخ سنجش نفوذ سازمانی................................................................ 50

3-4 - روایی.......................................................................................................................................... 51

   3-4-1- روایی پرسشنامه جو سازمانی هالپین و کرافت (1963).................................... 51

  3 -4-2- روایی پرسشنامه نیمرخ سنجش نفوذ سازمانی کپنیس و اسمیت (1982... 51

3-5- پایائی............................................................................................................................................ 52

  3-5-1پایائی پرسشنامه جو سازمانی........................................................................................... 53

3-5-2 - پایائی پرسشنامه فنون نفوذ سازمانی........................................................................... 53

3 - 6- روش گرد آوری اطلاعات.................................................................................................... 54

3 - 7- روشهای آماری....................................................................................................................... 54

فصل چهار : یافته های پژوهش

4 - 1 - مقدمه..................................................................................................................................... 56

4 - 2 - تحلیل داده ها...................................................................................................................... 56

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

5 - 1 - مقدمه..................................................................................................................................... 70

5-2- بحث و نتیجه گیری................................................................................................................ 70

5 - 3 -  نتیجه گیری کلی............................................................................................................... 88

5- 4 - محدودیتهای پژوهش........................................................................................................... 90

5-4 - 1 - محدودیتهای اجرائی...................................................................................................... 90

5- 4 - 2 - محدودیتهای پژوهشی................................................................................................. 91

5- 5 - پیشنهادات پژوهش.............................................................................................................. 91

  5-5- 1- پیشنهادات کاربردی...................................................................................................... 91

5-5- 2 - پیشنهادات پژوهشی 94

فهرست منابع و ماخذ....................................................................................... 96

پیوست

فهرست جداول

جدول شماره 1 : فراوانی و درصد متغیر تحصیلات مدیران....................................... 48

جدول شماره 2 : فراوانی و درصد متغیر سابقه خدمت مدیران....................................... 49

جدول شماره 3 : فراوانی و درصد متغیر جنسیت مدیران................................................ 49

جدول شماره 4 : طیف ضرائب همبستگی گویه ها با نمره كل ابعاد پرسشنامه

جو سازمانی..................................................................................................................................... 51

جدول شماره 5 : طیف ضرائب همبستگی گویه ها با نمره كل ابعاد پرسشنامه

 فنون نفوذ سازمانی....................................................................................................................... 52

جدول شماره 6 : . ضریب آلفاء كرونباخ ابعاد پرسشنامه جو سازمانی............................ 53

جدول شماره 7.: ضریب آلفای كرونباخ ابعاد پرسشنامه فنون نفوذ سازمانی................ 53

جدول شماره 8 : ترتیب انواع جو سازمانی به عنوان جو غالب........................................ 56

جدول شمارة 9 : آزمون تعقیبی بونفرونی- مقایسه زوجی انواع مختلف

جو سازمانی..................................................................................................................................... 57

جدول شمارة 10 : مقایسه فنون نفوذ سازمانی مدیران اداره کل امور مالیاتی............. 58

جدول شمارة 11 : آزمون تعقیبی بونفرونی- مقایسه زوجی فنون مختلف نفوذ

 مدیران............................................................................................................................................. 59

جدول شماره 12 : تحلیل رگرسیون انواع فنون نفوذ سازمانی مدیران بر اساس جو

سازمانی ادراک شده...................................................................................................................... .61

جدول شماره 13 : تحلیل رگرسیون انواع فنون نفوذ سازمانی مدیران دارا مدرک

تحصیلی کاردانی و پایین تر بر اساس جو سازمانی ادراک شد......................................... 63

جدول شماره 14 : تحلیل رگرسیون انواع فنون نفوذ سازمانی مدیران دارای مدرک

 تحصیلی کارشناسی و بالاتر بر اساس جو سازمانی ادراک شده...................................... 64

جدول شماره 15 : تحلیل رگرسیون انواع فنون نفوذ سازمانی مدیران کم سابقه بر

 اساس جو سازمانی ادراک شده................................................................................................ 66

جدول شماره 16 : تحلیل رگرسیون انواع فنون نفوذ سازمانی مدیران دارای سابقه

متوسط بر اساس جو سازمانی ادراک شده............................................................................. 67

جدول شماره 17 : تحلیل رگرسیون انواع فنون نفوذ سازمانی مدیران با سابقه

 بر اساس جو سازمانی ادراک شده........................................................................................... 68

 

قیمت فایل فقط 16,900 تومان

خرید

 

برچسب ها : بررسی رابطه بین ادراک مدیران از جو سازمانی با فنون رهبری آنان , ادراک , مدیران , جو سازمانی , فنون رهبری , مقاله , پژوهش , تحقیق , پروژه , دانلود مقاله , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه ,

فروشگاه پروژه و مقاله

بازگشت به صفحه اصلی وبلاگ مقاله و پروژه

بازدید : 41 تاریخ : یکشنبه 14 خرداد 1396 زمان : 12:8 نویسنده : رضا احیایی نظرات ()
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز

آمار سایت
 • کل مطالب : 16065
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 7
 • تعداد اعضا : 0
 • آی پی امروز : 60
 • آی پی دیروز : 153
 • بازدید امروز : 1,789
 • باردید دیروز : 3,017
 • گوگل امروز : 2
 • گوگل دیروز : 24
 • بازدید هفته : 10,317
 • بازدید ماه : 69,263
 • بازدید سال : 69,263
 • بازدید کلی : 1,088,060
 • مطالب